Vedtekter

Vedtatt på årsmøte, Tromsø, 23. april 2016. Se også tidligere vedtekter fra stiftelsesmøte 22. april 2012 i pdf.

§ 1 NAVN

Klubbens navn er Northern Runners. NR ble stiftet som en forening 22. april 2012 med hovedsete i Tromsø. Fra 1.mai 2018 ble Northern Runners medlem av Norges Friidrettsforbund

§ 2 FORMÅL

Northern Runners er en åpen og inkluderende klubb for løpere. NR skal gjennom ulike aktiviteter inspirere og motivere til fysisk aktivitet samt deltakelse i løp og konkurranser.

§ 3 JURIDISK PERSON

Klubben er selveiende, hvilket innebærer at ingen i kraft av eierposisjon kan disponere dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for foreningens gjeld mv.

§ 4 MEDLEMSKAP

Innmelding skjer skriftlig. Medlemskontingent betales ved innmelding. Nye medlemmer skal formelt sett godkjennes av styret.

Medlemskap gir rett til deltakelse på foreningens aktiviteter og tilgang til de til enhver tid gjeldende medlemsfordeler.

Årlig medlemskontingent for inneværende kalenderår betales innen 1. februar hvert år. Nye medlemmer som melder seg inn etter 1. juli, betaler halv medlemskontingent for inneværende år.

Utmelding skjer skriftlig innen 31. desember hvert år. Betalt medlemskontingent refunderes ikke.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent for påfølgende kalenderår.

Aldersgrense for medlemskap er 18 år. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i foreningens aktivitetstilbud.

§ 6 ÅRSMØTE

Årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møtelederen skal være et medlem av foreningen.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 7 ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av fremmøtte medlemmer
 • Årsrapport med styrets beretning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Innkomne forslag
 • Styrets forslag til handlingsplan
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
 • Styrets forslag til budsjett
 • Vedtektsendringer
 • Valg, herunder:
  a) Styrets leder
  b) Styrets nestleder
  c) Styremedlemmer
  d) Varamedlemmer
  e) Revisor
  f) Valgkomité

§ 8 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 VALG AV STYRE, VALGKOMITE OG REVISOR

Foreningens styre skal bestå av 3-7 faste medlemmer som velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Styrets medlemmer velges for 2 år. Styrets leder velges for 1 år av gangen. Inntil 2 varamedlemmer velges for 1 år.

Styrets funksjonstid gjelder fra årsmøte til neste årsmøte. Styret gjennomfører normalt konstituerende styremøte kort tid etter årsmøtet. Styret velger selv nestleder og økonomiansvarlig blant styrets medlemmer.

Foreningens valgkomité skal bestå av 2 faste medlemmer som velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Valgkomiteens medlemmer velges vekselvis annethvert år for 2 år.

Foreningen skal ha en ekstern revisor som velges for 2 år.

Styret fremmer forslag til medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen fremmer forslag til styrets leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor og ev. vararevisor.

§ 10 STYRETS ARBEID

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
 2. Sikre tilstrekkelig aktivitetsnivå i foreningen
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 4. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 5. Representere foreningen utad

Styret ledes av styreleder, eller ved dennes forfall nestleder. Styret skal ha regelmessige møter. Det er styreleders ansvar å innkalle til styremøter. Med innkallingen skal det følge saksliste. Saksdokumenter skal være sendt styremedlemmene i rimelig tid (ca. 1 uke) før møtene. Styret skal avholde møte når styrelederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Saker til behandling i styret utredes og fremmes av styreleder eller den styret velger til å arbeide med enkeltsaker.

Styret skal årlig utarbeide handlingsplaner for året og sørge for at medlemmenes interesser ivaretas.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene deltar, herunder styreleder og/eller nestleder. Vedtak fattes ved simpelt flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Styret skal gjøre møteinnkallinger, møtereferater og annen relevant informasjon tilgjengelig for medlemmene.

Styret vedtar innstilling i alle saker som styret måtte forelegge årsmøtet.

§11 STYRETS SIGNATUR

Styrets leder tegner foreningen.

§ 12 GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE

Styremedlemmer mottar normalt ikke honorar. Ev. godtgjørelse til styremedlemmer og andre tillitsvalgte foreslås for og godkjennes av årsmøtet.

§ 13 VEDTEKTSENDRING

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 OPPLØSNING (§ 14 KAN IKKE ENDRES)

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.